دل آدم میشه چشم همه ی دنیا را بخواند.

دل آدم میشه راز همه دلها را بداند.

دل آدم میشه باور کند زندگی را.

دل آدم میشه از خود همه غمهارا براند 

دل آدم چقدر خواهش بیجا میکند

دل آدم بخدا آدم را رسوا میکند

                                   دل آدم.....