چایت رابنوش نگران فردا نباش

                                 از گندمزار من وتو 

                                                       مشتی کاه میماندبرای بادها....

.

.