این دنیا ارزش نداره خودتو اذیت نکن.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

بقیه رو اذیت کن یه حالی میده...

😎😎