خلاصه بهاری دیگر 

بی حضور تو از راه میرسد 

و آنچه زیبا نیست 

زندگی نیست 

روزگار است... 

* شمس لنگرودی