دلم آرامش میخواهد؛


حتی اگر به اندازه خوردن

یک فنجانِ چای؛ کوتاه باشد.