آدمک آخر دنیاست بخند

آدمک مرگ همین جاست بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند

آدمک خر نشوی گریه کنی؟

کل دنیا تماشاست بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی به خدا مثل تو تنهاست بخند......