پشت سرت تمام کوچه را

آب نه 

اشک ریختم 

لعنت به گریه بی موقع 

برای آخرین بارخوب ندیدمت...

.

.

.

+ آیلین او(نامرد) را دلتنگ است.